Pajtoni Grup

Pajtoni Grup eshte nje kompani e themeluar ne vitin 2009, e cila operon ne te gjithe territorin e Shqiperise dhe jo vetem.
Grupi menaxhon aktivitete te ndryshme duke perfshire projektimin dhe realizimin e ndertesave per banim, qeradhenien e ambjenteve, shitjen me pakice, prodhimin e lendeve inerte.
Aktivitetet e grupit Pajtoni mund te grupohen si meposhte:
Pasuri te Paluajtshme, Projektim dhe Realizim Ndertesash, Tregti me Pakice, Investime.